Obchodní podmínky společnosti Clifford Trading, s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Clifford Trading, s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky společnosti Clifford Trading, s.r.o. (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti smlouvy týkající se dodávky zboží nebo služby, uzavírané mezi dodavatelem, společností Clifford Trading, s.r.o.  (dále jen „dodavatel“) a odběratelem, fyzickou či právnickou osobou (dále jen „odběratel“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou ve smyslu §1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „NOZ“) nedílnou součástí kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo nebo v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo nebo v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek v době uzavření smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy.

 1. Návrh na uzavření smlouvy

2.1. Dodavatelem je společnost Clifford Trading, s.r.o., právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288405. IČO:06760678. Kontaktní údaje a provozní místa jsou uvedeny na webových stránkách www.clifford-trading.cz.

2.2. Odběratelem je fyzická či právnická osoba, která projeví vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem, sdělí podstatné náležitosti smlouvy, tzn. fakturační údaje, místo plnění smlouvy, předmět smlouvy a předpokládaný rozsah plnění vyplývající ze smlouvy. Právnickou osobu zastupuje osoba zapsaná do veřejného rejstříku. Právnickou osobu mohou zastupovat i zaměstnanci podle §166 NOZ, dodavatel není povinen zjišťovat oprávněnost zaměstnanců, avšak v pochybnostech je možné požadovat, aby zaměstnanec toto oprávnění doložil. Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění smlouvy zaměstnanec dopustil.

2.3. Poptávka je individuální dotaz odběratele na objem zboží či služeb, které by měly být plněním smlouvy. V případě, že poptávka obsahuje i požadavek na zpracování individuální cenové nabídky na dodávku zboží, musí být dostatečně zřejmé požadované zboží a jeho množství.

2.4. Poptávka na individuální cenu služeb (cenovou nabídku) musí obsahovat požadovaný rozsah služeb, včetně pracnosti v hodinové zúčtovací sazbě (dále jen „HZS“), použitého materiálu a jeho množství, dopravy a ostatních nákladů. Pokud toto poptávka neobsahuje, je nutné provést návrh a zpracování individuální cenové nabídky. Návrh provedení díla i zpracování individuální cenové nabídky je placenou administrativní službou zpoplatněnou podle ceníku stavebních, montážních a havarijních prací společnosti Clifford Trading s.r.o., (dále jen „ceník“), pokud není dále uvedeno jinak.

2.5. Nabídka dodavatele poskytnout službu je učiněna na webových stránkách www.clifford-trading.cz. Cena za poskytované služby je zveřejněna v ceníku. Pokud není dohodnuto jinak, nebo není učiněna jiná nabídka, ceny tohoto ceníku jsou považovány za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 NOZ. Nabídka zboží nebo materiálu může být učiněna individuálně až po přesném určení zboží odběratelem, způsobu dodání, nebo po zjištění potřebného materiálu k provedení díla a jeho množství. Cena dopravy se určuje podle vzdálenosti z provozního místa dodavatele do místa dodání zboží nebo služby a zpět.

2.6. Nabídka učiněná ústně musí být přijata bezodkladně. Nabídka učiněná v písemné formě musí být přijata ve lhůtě uvedené v nabídce. Odběratel, kterému je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní v čas vůči dodavateli souhlas. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky. Je-li nabídka odmítnuta, zaniká i před uplynutím lhůty.

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupní smlouva se řídí ustanoveními §2079 až §2174 NOZ. Prodávajícím je dodavatel, kupujícím je odběratel, prodávaná věc je zboží.

3.2. Kupní smlouva vzniká přijetím jednoznačného souhlasu s učiněnou nabídkou prodávajícího, přijetím zálohy na dodávku zboží, pokud byla záloha sjednána, nebo přijetím objednávky prodávajícím na zboží, které není předmětem smlouvy o dílo.

3.3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.4. Kupní smlouva se uzavírá výhradně za současné fyzické přítomnosti stran v místě obvyklém pro podnikání prodávajícího, nebo v místě určeném kupujícím na jeho žádost.

3.5. Dodá-li prodávající zboží na místo určené kupujícím, převezme kupující zboží při dodání, v ostatních případech převezme kupující zboží v místě obvyklém pro podnikání prodávajícího.

3.6. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto dodáním spojené.

3.7. Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím, nebo pokud s ní prodávající umožnil kupujícímu nakládat.

 1. Uzavření smlouvy o dílo

4.1. Smlouva o dílo se řídí ustanoveními §2586 – §2635 NOZ. Zhotovitelem je dodavatel, objednatelem je odběratel, věc potřebná k provedení díla je materiál. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

4.2. Za dílo s nehmotným výsledkem jsou považovány návrhy, posudky, měření, ověření, revize a jiné administrativně technické práce, včetně vypracování individuální cenové nabídky na základě požadavku objednatele.

4.3. Smlouva o dílo vzniká přijetím jednoznačného souhlasu s učiněnou nabídkou zhotovitele, přijetím zálohy na provedení díla, nebo zálohy na materiál k provedení díla, pokud byla záloha sjednána, nebo přijetím objednávky od objednatele na provedení díla zhotovitelem.

4.4. Cenová nabídka je odhadem pracnosti v HZS, odhadem spotřeby materiálu, předpokládanou dopravou a dalších nákladů k provedení díla. Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny. Cena za dílo uvedená v cenové nabídce je vždy považována za cenu s výhradou ve smyslu §2622 NOZ. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení ceny o více než 10 % oproti nabídkové ceně díla. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla.

4.5. Pokud není možné určit cenu díla před uzavřením smlouvy, zejména při opravách a údržbě, kdy není možné předem určit rozsah díla, tzn. ani není možné předem navrhnout postup, pracnost, potřebný materiál a další náklady, nebo nebyla cena díla předem určena z jiného důvodu, určuje se cena díla podle ceníku a rozsahu skutečně dodaných služeb. V tomto případě je možné dílo provádět po částech.

4.6. Provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li strany placení zálohy, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

4.7. Je-li dílo prováděno v místě určeném objednatelem, je nutná součinnost objednatele zejména umožněním přístupu do určeného místa. Pokud je k provedení díla v místě určeném objednatelem potřebná elektrická energie a voda, součinnost objednatele je nutná i pro připojení k elektrické energii a opatření vody potřebné k provedení díla. Cena díla se o cenu energie a vody nesnižuje.

4.8. Je-li k provedení díla nutná další součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotoviteli vynaložené náklady, nebo cenu za část díla provedenou do doby odstoupení od smlouvy.

4.9. Zhotovitel nenese zodpovědnost, za uskladněný anebo namontovaný materiál v místě určeném objednatelem před předáním díla, za uskladněný anebo namontovaný materiál nese zodpovědnost objednatel.

4.10. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad, ihned po dokončení, pokud nebylo ujednáno se zhotovitelem před uzavřením smlouvy o dílo jinak. Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.

4.11. Dílo s nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití. Za umožnění užití díla s nehmotným výsledkem je považováno i jeho zaslání, nebo zpřístupnění s použitím komunikačních prostředků na dálku.

4.12. Převod povinností a práv objednatele na třetí stranu lze provést pouze se souhlasem zhotovitele.

 1. Odstoupení od smlouvy

5.1. Dojde-li k podstatné změně při plnění smlouvy, zejména v případě zjištění nepředpokládaných překážek, které smluvní strana nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou, mohou se smluvní strany dohodnout na změně smlouvy nebo změně termínu plnění. Pokud dohoda není možná, lze od smlouvy odstoupit.

5.2. Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

5.4. Má-li být dílo prováděno v místě určeném objednatelem a objednatel neumožní zhotoviteli přístup ve sjednaném termínu, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s plněním smlouvy.

5.5. Pokud objednatel zjistí překážku ještě před sjednaným termínem plnění smlouvy, může navrhnout změnu termínu. Pokud změna termínu není možná, může od smlouvy odstoupit. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy a zhotoviteli již vznikly náklady, má zhotovitel právo na náhradu vzniklých nákladů. Pokud zhotovitel opatřil věc k provedení díla, objednatel ji musí odebrat.

5.6. V ostatních případech je možné odstoupit od smlouvy pouze vzájemnou dohodou smluvních stran.

 1. Spotřebitelské smlouvy

6.1. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

6.2. Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy a v průběhu plnění smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel sám.

6.3. Ceny za poskytované služby uvedené v ceníku jsou ceny bez DPH. Ceny za parkování v rezidenčních zónách stanovuje magistrát HMP. Výše DPH a sazby DPH jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Celková cena služby se zvyšuje o odváděnou částku DPH.

6.4. Ceny uvedené v orientačním ceníku materiálu nejsou nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 NOZ. Orientační ceník materiálu je pouze přibližnou cenou materiálu uvedenou pro hrubou orientaci odběratele a uvedené ceny se mohou měnit podle aktuálních nákupních cen.

6.5. Spotřebitelskou smlouvu není možné sjednávat prostřednictvím telefonu.

6.6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

6.7. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost. To však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

6.8. Práva a povinnosti spotřebitele týkající se práv z vadného plnění jsou upravena těmito obchodními podmínkami. Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel a spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě.

6.9. Dodavatel umožní spotřebiteli vytisknout veškerou komunikaci spojenou s uzavřením smlouvy, stáhnout a vytisknout obchodní podmínky, stáhnout a vytisknout ceník, stáhnout a vytisknout cenovou nabídku, byla-li před uzavřením smlouvy vypracována, nebo potvrzení o přijetí objednávky. Přístupové údaje ke komunikaci a stažení dokumentů jsou zaslány spotřebiteli na uvedenou emailovou adresu. Přístup ke komunikaci a stažení dokumentů může být ukončen dodavatelem po 14 dnech od dokončení plnění vyplývajícího ze smlouvy bez dalšího upozornění spotřebitele, nebo vyřešení, či uzavření požadavku spotřebitele bez uzavření smlouvy. V případě, že spotřebitel vyžaduje doručení vytištěných dokumentů, může dodavatel účtovat navíc ceny dle ceníku, spojených s vytištěním a doručením.

6.10. Dodavatel informuje spotřebitele, že pro mimosoudní řešení sporů, je příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na www.adr.coi.cz.

 1. Platební podmínky

7.1. Úhrada ceny za zboží, ceny za dílo a poskytnuté služby se provede neprodleně po převzetí zboží, převzetí díla, nebo poskytnutí služby převodem na účet dodavatele i v hotovosti. Úhradou se rozumí zapsání na účtu nebo převzetí hotovosti dodavatelem. Při přijetí platby dodavatel vydá odběrateli účtenku. V případě, že není možné vydat ihned tištěnou účtenku, může být účtenka zaslána dodavateli ve formátu PDF s použitím komunikačních prostředků na dálku.

7.2. Faktura, nebo jiný předpis k platbě, se zasílá s použitím komunikačních prostředků na dálku. Odběratel je povinen účtovanou částku uhradit na účet dodavatele tak, aby nejpozději v den splatnosti byla částka připsána na účet dodavatele, jinak je odběratel v prodlení.

7.3. V případě prodlení s úhradou závazků vyplývajících ze smlouvy je dodavatel oprávněn požadovat navíc úhradu smluvních úroků z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, čímž není omezeno právo na náhradu škody vzniklé vymáháním dluhu.

7.4. Dodavatel může, v souladu s §1879 NOZ postoupit pohledávku třetí osobě i bez souhlasu dlužníka a náklady na vymáhání pohledávky budou účtovány postupitelem. Věřitel je oprávněn předat postupiteli za účelem vymáhání pohledávek i osobní údaje dlužníka.

7.5. Prodávající může vyžadovat zálohu až do výše 100% ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží před uzavřením kupní smlouvy, zejména pokud jde o zboží vyšší ceny anebo jde o zboží, které prodávající běžně nenabízí.

7.6. Zhotovitel může vyžadovat zálohu až do výše 100% ceny materiálu potřebného k provedení díla před uzavřením smlouvy o dílo, zejména pokud jde o materiál vyšší ceny anebo jde o materiál, který zhotovitel běžně nepoužívá. Pokud není možné potřebný materiál předem určit, může zhotovitel vyžadovat zálohu na provedení díla až do výše 70% předpokládané ceny díla.

7.7. Záloha na provedení díla s nehmotným výsledkem ve výši 80% ceny díla může být vyžadována před uzavřením smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem předávaného s použitím komunikačních prostředků na dálku, nebo před jeho předáním.

7.8. Záloha ve výši 100% před uzavřením smlouvy je vyžadována, pokud odběratel byl v minulosti v prodlení závazků vyplývajících ze smlouvy vůči dodavateli.

7.9. Cena za parkovací oprávnění (dále jen „parkovné“) v zónách placeného stání není službou poskytovanou dodavatelem, pokud je parkovné zahrnuto do daňového dokladu dodavatele, je součástí zdanitelného plnění podle zákona o DPH. Pokud parkovné uhradí odběratel úhradou dokladu za parkovné, nebo zajistí parkovací oprávnění sám, dodavatel parkovné neúčtuje. Dodavatel může vyžadovat zálohu na úhradu parkovného a na vyřízení parkovacího oprávnění ve výši 100%. V případě odstoupení od smlouvy, nebo jinému zkrácení doby parkování, se uhrazené parkovné nevrací.

7.10. Pokud dojde k uzavření smlouvy o dílo do jednoho měsíce od předání individuální cenové nabídky a byla řádně uhrazena cena za vypracování této nabídky, cena díla se snižuje o uhrazenou cenu za vypracování cenové nabídky formou slevy při vyúčtování díla.

7.11. Předpokládá se, že odběratel souhlasí se zasíláním daňových dokladů elektronicky ve smyslu §26 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH. Tento svůj souhlas odběratel potvrdí před uzavřením smlouvy, nebo nejpozději v průběhu plnění smlouvy. Pokud se tak nestane a odběratel požaduje předání dokladu v listinné podobě, dodavatel může účtovat poplatky za tisk a doručení podle ceníku.

 1. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

8.1. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

8.2. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, musí být tyto výhrady sepsány v předávacím protokolu nebo jiným vhodným způsobem, pokud objednatel převezme dílo bez výhrad, má se zato, že dílo nemá při předání vadu.

8.3. Práva a povinnosti týkající se práv z vadného plnění jsou upravena §2099 – §2112 NOZ.

8.4. Objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

8.5. Zárukou se dodavatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

8.6. Záruční doba běží od odevzdání věci. Záruční doba se uvádí v záručním listu, nebo ve smlouvě, nebo v protokolu o převzetí díla.

8.7. Odběratel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost, věc byla použita k jinému než obvyklému účelu, používáním věci v nevhodných podmínkách nebo v rozporu s návodem k obsluze.

8.8. Práva z vadného plnění a ze záruky ztrácí odběratel připojením elektrického zařízení nebo elektrického spotřebiče na elektrickou síť neodpovídající příslušným normám, při závadě, která mohla vzniknout přepětím v síti, pokud není instalována odpovídající ochrana proti přepětí, zásahem do zařízení osobou bez odborné kvalifikace, anebo osobou bez oprávnění a osvědčení.

 1. Vyřízení reklamace

9.1. Práva odběratele vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně případné záruční odpovědnosti, uplatňuje odběratel osobně v místě podnikání dodavatele, nebo přes webový kontaktní formulář na adrese: www.clifford-trading.cz, anebo písemně na emailovou adresu: info@clifford-trading.cz. Při reklamaci je odběratel povinen jednoznačně označit předmět reklamace, popsat vady a upřesnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zároveň odběratel předloží fakturu, účtenku v hotovosti, zakázkový nebo dodací list, nebo jejich kopie, či jiný doklad opravňující odběratele k reklamaci.

9.2. Odběratel doručí reklamovanou věc na místo podnikání dodavatele, tak aby nedošlo k jejímu poškození na vlastní náklady. Dodavatel přitom vydá odběrateli potvrzení o převzetí věci k reklamaci.

9.3. Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu.

9.4. O výsledku reklamačního řízení bude odběratel vyrozuměn písemně emailem. Dodavatel vydá odběrateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.5. Odběratel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Tyto náklady musí odběratel prokazatelně doložit. V případě neoprávněné reklamace nemá odběratel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpověd- nosti za vady.

9.6. Pokud se smluvní strany dohodnou na jiném způsobu vyřízení reklamace, nebo na jiném místě vyřízení reklamace, uhradí odběratel dodavateli náklady vzniklé odlišným vyřízením reklamace.

 1. Ochrana osobních údajů

10.1. V případě že dojde k uzavření smlouvy, nebo vzniknou náklady při přípravě smlouvy, je nutné zpracovat a ukládat údaje povinně požadované zákony, a to i bez souhlasu subjektu osobních údajů. Jde o identifikační údaje odběratele, jméno, příjmení, fakturační adresa, místo dodání zboží, díla nebo služby.

10.2. Právní důvody ke zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou, nebo příjemcem, je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zároveň je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Právní povinnosti pro ukládání a zpracování osobních údajů jsou uvedeny zejména v zákonech: Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., Zákon o účetnictví, zákon č. 563/1991 Sb., Zákon o daních z příjmů, zákon č. 586/1992 Sb. a Zákon o dani z přidané hodnoty, zákon č. 235/2004 Sb.

10.3. Ukládány jsou zejména poptávky, nabídky, smlouvy, revize, účetní a daňové doklady, které mohou obsahovat identifikační i osobní údaje dodavatele, odběratele, příjemce, místo a předmět zdanitelného plnění. Doklady si mohou ze zákona vyžádat státní orgány (zejména pro účely trestního řízení, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, atd.). Z jiného než zákonného důvodu nejsou osobní údaje předávány žádné třetí straně.

10.4. Osobní údaje odběratelů se v tomto případě uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, v následujícím zdaňovacím období jsou zlikvidovány. Tyto doklady není možné zlikvidovat dříve ani na žádost subjektu osobních údajů.

10.5. Pokud nedojde k uzavření smlouvy a nevzniknou náklady při přípravě smlouvy, budou poskytnuté osobní údaje vymazány po třiceti dnech od ukončení jednání o smlouvě, pokud dojde k vyřešení a uzavření požadavku odběratele směřujícího k uzavření smlouvy.

 1. Závěrečná ujednání

11.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s předáváním informací s použitím komunikačních prostředků na dálku přes webové rozhraní dodavatele. Pokud bude následně domluveno, může být použita i komunikace prostřednictvím elektronické pošty. Dokumenty jsou předávány vždy ve formátu PDF s použitím komunikačních prostředků na dálku.

11.2. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. Ve věcech smlouvou ani obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

11.3. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla dodavatele.

11.4. Odběratel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

11.5. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. dubna. 2020. Zároveň se ruší předchozí obchodní podmínky, reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.

V Praze dne 1. dubna. 2020

František Leško, jednatel společnosti.